یاداشتی کوتاه درباره فساد "ریشه اصلی و پیامدها"

دوشنبه, 15 مرداد,1397 02:55 ب.ظ

درج فایلیاداشتی کوتاه درباره فساد

"ریشه اصلی و پیامدها"

 

از من خواسته شد در صورت تمایل یادداشتی درباره فساد و تحریم ها آماده و ارائه دهم. بعد از پذیرش این درخواست بهتر آن دیدم که این دو عنوان را در دو یادداشت، جداگانه و مستقل از یکدیگر،و صرفاً از دیدگاه   خودم آماده و ارائه دهم.

بنابراین اکنون پیش از ورود به موضوع یادآور می شوم که فساد در انواع آن از گاه باستان تا کنون همواره در اندازه های گوناگون وجود داشته است و تعریف، تبیین و چگونگی کم و کیف آن در جامعه های متفاوت، از هر نظر درانداره کافی بررسی و مورد اظهارنظر قرار گرفته است، بنابراین  به نظر می رسد پرداختن به این جنبه های فساد در این یادداشت کوتاه نه تنها ضرورت نداشته باشد، بلکه جز اتلاف زمان بارآور سودی هم نخواهد بود.

به هر روی باید دانست، هر آنگاه که اخلاق به معنای واقعی و ویژه کلام در هر جامعه ای رخت بر می بندد، بنیان فساد و تباهی ظهور می یابد و اگر نه بی درنگ، اما به تدریج رو به رشد می نهد، و رفته رفته فراگیر و همه جانبه می شود، تا جایی که بدون تردید جامعه را به تباهی کشانده از بنیان نابود می سازد، زیرا بنابه مشهور:

            ابنای آدمی به اخلاق زنده اند         قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است

روشن است که وقتی از اخلاق سخن به میان می آید، منظور اخلاق نیک و پسندیده است و نه اخلاق ناپسند و سامان برانداز که عین بی اخلاقی است.

و اما لازمه ی برقراری و حفظ اخلاق پسندیده و نیک نیز حتا در هر ناکجا آبادی و در هر جامعه ای و در هر زمینه ای سرمشق گرفتن از آفریننده عالم هستی است که خود ناظم و برقرار کننده نظم حاکم در جهان هستی می باشد. از این رو همچنان که در جهان هستی هر چیزی در جای خود قرار دارد، باید پذیرفت که لازمه ی برقراری نظم در هر جامعه ای و در هر زمینهِ یی نیز آن است که هر چیزی در جای خود قرار گیردوعامل وظیفه خودباشد و نه جز این. زیرا تنها دراین صورت است که جامعه می تواند اخلاق مدار شود و هر کس و هر چیز سرگرم انجام وظایف خود و برحذر از فزون طلبی و گمراهی و تباهی .

شاهد روشن و ساده و همه فهم این ادعا را می توان در بررسی تحول و دگرگونی ساختار سیاسی اجتماعی، به ویژه اقتصادی کشور از جهات گوناگون، اعم از چگونگی بروز و ظهور و گسترش فساد فراگیر و همه جانبه ی حاکم در کلیه شئون کشور، از خانه و خانواده گرفته تا محیط آموزشی و کسب و کار و در نهایت مراکز اداری، اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد و دریافت که این همه ناشی از آن است که با وجود یادآوری های بسیار، آن هم در بیشتر زمینه هاو خطاب به مسئولان و کارگزاران اداره امور کشور به ویژه تصمیمگیران، اعم از اجتماعی، فرهنگی و به ویژه امور اقتصادی، اما نه تنها گوش شنوایی یافت نشد، بلکه عکس آن مورد اقدام قرار گرفت.

به طور نمونه می توان به موانع فراراه صادرات اشاره کرد که با تحمیل هزینه های زائد بر تولید توسط دولت و اتاق بازرگانی، صادرات که سرآغاز هرگونه توسعه اقتصادی، بعد از رقم خوردن تولید است، موکول به پرداخت انواع هزینه به گونه های متفاوت شده است. یا اینگه با وجود اصلاح برخی مواد  قانون برنامه چهارم توسعه برای واگذاری کار مردم به مردم و صدور رهنمودلازم از سوی بالاترین مقام کشور، به آن وقعی گذارده نشده است و به طور نمونه هنوز نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی حضور دارند، که از جمله مظاهر ریشه یی فساد است ، و یا غم انگیز ترین پدیده در محیط کسب و کار، رسانه ای کردن انتخابات اتاق بازرگانی، هزینه کردن غیرقابل تصور برای حضور در راس اتاق بازرگانی می باشد که مشابه آن را در هیچ جای جهان نمی توان یافت .زیرا راس اتاق بایستی افتخاری و واگذار به تجار و کارآفرینان مجرب، خوشنام و موفق باشد،نه با شعار عوام فریانه واگذاری کار به جوانان آنهم در جایی که مطلقاً  متعلق به اشخاص مجرب، خوشنام و موفق است، رسانه یی وهزینه بر شود، که یا به لحاظ ندانم کاری به وقوع پیوسته است و یا ناشی از انگیزه های فسادآور حاکم است که فارغ از هرگونه تردید به تباهی و فروپاشی اجتماعی منجر خواهد شد. بنابراین پیش از آنکه با فاجعه یی جبران ناپذیر روبرو شویم باید در رفع این بلایا همت گماشت و سازمان های اجرایی، موسسه های غیر دولبی ،موسسه های که بودجه آنها از محل حق عضویت تامین می شود نباید بابت خدماتی که به اعضاء خود می دهند وجهی دریافت کند و . . . بنابه ذات و وظیقه تعریف  شده خود ملزم به قرار گرفتن درچایگاه خویش و  انجام وظایف ویژه خود شونذ و نه جز این.