یادآوری وظیفه ذاتی دولت

جمعه, 29 اسفند,1393 07:25 ق.ظ

 

 

 

یادآوری وظیفه ذاتی دولت

یادآوری وظیفه ذاتی دولت در برخورد با زمین خواری و تخریب محیط زیست اعم از منابع طبیعی، اراضی زراعی، ساحلی و جلگه ای جنگلی مخروبه و... و تاکید بر تشدید برخورد با آن که از جمله وظایف فراموش شده دولت می باشد، رویدادی تاریخی است که در تاریخ تحولات اقتصادی- اجتماعی ایران ثبت و به جا خواهد ماند.

به نظر می رسد پیش از هر اقدامی در این زمینه باید به فوریت دریافت و دانست که منظور از زمین خواری و تخریب محیط زیست کدامین است و به طور کلی سخن بر سر چیست؟

بنابراین همچنان که زمین خواری به طور اعم و انواع بی شمار آن به طور اخص از جمله بیماری های واگیر اقتصادی جامعه های رو به رشد، از جمله کشور خودمان و از عمده موانع فرا راه توسعه اقتصادی و بارآور فساد فراگیر و همه جانبه و در نهایت ایجاد فاصله طبقاتی غیر قابل تصور می باشد، بدون تردیدتخریب محیط زیست نیز به طور اعم و انواع بی شمار آن به طور اخص از این قاعده و قانون مستثنا نیستند.

ازاین رو نخست باید دریافت ودانست که سخن برسرچیست؟آنگاه به رویارویی و دفع آن پرداخت. راستینه ای که آگاهی از آن از اهمیت ویژه برخوردار است و پرداختن به آن در این یادداشت کوتاه جز فهرست وار مقدور نیست.

لذا نخست بایددریافت که مصادیق زمین خواری و تخریب محیط زیست کدامین اند؟ سپس بر اساس دستورالعملی روشن و غیرقابل تفسیر به فوریت در این زمینه اقدام کرد. به ویژه اینکه در کلیه موارد مورد نظر که برخی از آنها در زیر فهرست وار عنوان خواهد شد، قوانین و مقررات کافی وجود دارد و نیازی به قوانین و مقررات جدید نیست و هرگونه استدلالی در این زمینه نیز، جز لوث کردن موضوع یا از سر وا کردن انجام تکلیف ذاتی مورد نظر نیست.

به هر روی برخی مصادیق زمین خواری و تخریب محیط زیست که توجه به آن از اهمیت ویژه برخوردار است فهرست وار عبارتند از:

1-   دست اندازی و تصرف اراضی منابع طبیعی اعم از دایر و بایر با هر هدف و استدلالی و البته بدون در اختیار داشتن مجوز قانونی.

2-   تاخیر در اجرای طرح و برنامه ای که دلیل واگذاری زمین بوده  ویا استفاده هایی حز آنچه مقرر بوده است.

3-   تبدیل کاربری انواع اراضی اعم از زراعی، باغی، جلگه ای جنگلی مخروبه به، هر دلیل و بدون مجوز قانونی از مراجع ذیربط و در مورد ده هکتاری های جلگه ای جنگلی مخروبه واگذاری و به طور کلی تغییر کاربری آنها با هدف شهر و شهرک سازی بدون مجوز شورایعالی شهرسازی کشور.

4-   نپرداختن مالیات بر درآمدهای اتفاقی ناشی از تغییر کاربری انواع زمین هایی که به هرنحو کاربری آنها تغییر یافته وسبب افزاش ارزش آنها شده است.اعم از اراضی اطراف شهرها که به سبب گسترش محدوده قانونی شهرها به اراضی شهری تبدیل گشته یا تبدیل می شوند، یاافزایش ارزش اراضی اطراف بزرگ راههای ایجاد شده یا دست ایجاد ، ویا اراضی جنگلی  مخروبه واگذاری برای ایجاد طرح های ویژه که ارزش آنهابه حدود هفتاد الی هشتادهزار برابر شده است و ... 

دکتر امیر هوشنگ امینی