گران یا واقغی

سه شنبه, 10 اردیبهشت,1392 12:59 ب.ظ

 

گران یا واقعى

أشاره:

نوشته هاى موجود،حکایت از آن دارند که پیش از این همواره دو نکته اساسی وسر نوشت سازمورد تأکید وتذکر بوده است، یکى اینکه استفاده  از وجوه حاصل از فروش دارایی هاى به سرمایه تبدیل شده ، مانند نفت و گازویا سایر دارایی هاى متعلق به کشورکه بایستی به مصرف آباذانی کشور برسد ، چنانچه براى پرداخت بخشى از هزینه های تولید ومصرف مورد استفاده قرارگیرد ،  یکی هم اینکه قدرت خرید پول ملى کاهش یابد که در واقع منظورافزایش قیمت ارز است، نه تنها سرانجام خوشى درانتظار نخواهد بود ، بلکه به حکم دانش اقتصاد سیاسى با ایجاد تورم لجام گسیخته مى تواند جامعه را از بنیاد  نابود سا زد . واقعیتى که نه تنها مورد عنایت مسئولان و کارگزاران اداره امور اقتصادى کشور قرار نگرفت، بلکه همین سخن گویان کنونى بخش خصوصى وبرخى بازرگانان بزرگ و کوچک نیز  لفظأ و قلمأ حاکمانه با آن به مخا لفت برخاستند وبرخى کارشناسان بله قربان گو نیز بى توجه به ابتدایی ترین اصول ومبانى اقتصاد سیاسى آنان را تأ یید وترغیب کردند.

بگذریم!

اکنون پرسش این است که :"گرانى رو به تشدید" ، واقعیت نگران کننده یی که اذهان همگان را به خود مشغول کرده است، آیا واقعا  گرانی است یا آثارحرکتی است که در مسیر واقعى سازی قیمت ها آغاز شده است؟  وباز هم روشن تر، گرانی است یا آشکار شدن فقر پنهان و پیش از این درظاهرنا آشکار. 

پاسخ پرسش روشن است.کرانی قیمت ها ناشی ازحرکت برای واقعی سازی قیمت ها ست که به ناراست آغاز شد و امری طبیعی است اما بنا بنا به فلسفه ی پشت بهینه سازی یارانه ها ، بایستی با استفاده از بخشی از افزایش درآمد فروش داخلی سوخت وانرژی ،گروه های آسیب پذیر مورد حمایت قرار می گرفتند که ساز و کار آن هم روشن وآماده بود.اما چنین نشد .

واما گرانی جاری که اشاره شد ناشی ازحرکت در جهت واقعی سازی قیمت هاست ، دارای ریشه ای دو گانه است .یکی آنکه همواره بخش عمده ای از هزینه تولید و مصرف ، از محل وجوه حاصل از فروش دارائی های به سرمایه تبدیل شده و متعلق به کشور که بایستی به  مصرف آبادانی کشور برسد مانند :نفت و گاز و سایر دارائی ها به عنوان یارانه پرداخت گردیده که خود سر پوشی بر ناتوانی جامعه در پرداخت هزینه واقعی تولید ،یعنی فقری فرا گیر وپنهان بوده است.یکی هم کاهش مستمر ارزش قدرت خرید ریال یا به بیان روشن تر افزایش قیمت ارز که سبب ساز باز هم افزایش بیشترهزینه تولید ومصرف بوده است .

بنا براین باید توجه داشت که وضعیت کنونی اقتصاد کشور و گرانى حاکم، و آشکار شدن  قیمت ها ی واقعی حاصل عملکرد یک شبه یا چند سأله اقتصاد کشور، توسط این یا آن دولت ،واین یا آن شخص نیست که بتوان آن را یک شبه  و توسط این یا آن شخص بر طرف سأخت .وضعیت کنونی اقتصاد کشور و فقر آشکار بخشی از جامعه حاصل اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی حاکم است که چندی بااستفاده ازافزایش قیمت نفت در بازارهای بین المللی وسر پوش نهادن بر آن از نظر ها پنهان مانده بود.

بنابراین رویا رویی با گرانی حاکم و بهبود آن ، بدون پذیرش واقعیت هاى مورد اشاره به هیچ روی مقدور نخواهد بود..

تنها راهکار توقف و به احتمال کاهش گرانی رو به تشدید ، کاهش نقدینگى و  پذیرش ضرورت کاهش تدریجى استاندارد تصنعى بالاى زندگى منطبق با توان اقتصادی یا تولیدی کشور بابهره گیری ازسازوکار یا مکانیزمی ویژه است.