گرانی یا واقعی شدن قیمت ها

سه شنبه, 19 تیر,1397 12:28 ب.ظ

 

 

گرانی یا واقعیشدن قیمت ها

 

   بحث در باره گرانی یا علل افزایش قبمت ها باز دوباره نقل بیشتر محافل شده و به گونه یی به آموزه روزتبدیل شده است. از این رو همه به دنبال آنند که به نحوی، یا دست کم براساس برداشت و‌‌‌ نظر خودشان مقصران افزایش قیمت ها و فشارناشی از آن را بر مردم به ویژه قشر کم درآمد که اکثریت جامعه را شامل می شوند شناسایی، تعیین وبه مردم معزفی کنند

اما آنچه از روز روشن تر است و کمتر منقدی به آن توجه دارد یا دست کم آن را بیان می کند، این راستینه یا واقعیت است که قیمت ها به هیچ روی افزایش نیافته است، بلکه این ریال است که به طور مداوم و به سبب استمرارتورم قدرت خرید خودرا از دست داده و می دهد . هرچند تفاوتی هم به حال مردم یا به بیانی قشر حقوق بگیر ندارد و به ویژه جامعه در و زیر خط فقر ندارد.آنچه مهم است اینکه همه به طور نسبی با کاهش قدرت خریددست به گریبان شده اند .راستینه یی که معنای آن جز فقیر و فقرتر شدن فراگیر و همه جانبه کل جامعه معنای دیگری برآن مترتب نیست .

راستینه یی که هنگام ریشه گیر ی همواره به مناسبت های گوناگون متذکرآن بوده ایم، اما بیشتر با این پاسخ برخی کارگزار انِ هم اکنون نیز مصدر کار رو به رو بوده ایم که این طرز تلقی از نظام اقتصادی کشور گنده گویی و غیر قابل دفاع است. وهم اینان اکنون در مسند قدرت نظرات و اقدامات ضداقتصادی خود را به عنوان کارگزاران ا قتصادی کشور کمک به برقراری و بهبود فضای کسب و کار و تقویت بخش خصوصی عنوان می کنند. اما روشن نیست به کدامین دلیل برخی کم مایگان همچنان سود خویش را در تخریب اقتصادکشور جسته ازآن دفاع می کنند، جز آنکه گفته شود درپی حفظ مسند و جایگاه یا تحکیم وابستگی خوددر سلسله مراتب قدرت می باشند

برای یافتن مقصران افزایش قیمت ها که با اصطلاح گرانی عنوان می شود ، نخست باید دید ریشه های گرانی که ا کاهش قدرت ریا ل یا افزایش قیمت ها از آن منظور نظر است کدامین اند؟

 

به حکم علم و روش های مربوط، روشن است که گرانی یا افزایش قیمت ها، افزایشی که سال ها به دلیل سو مدیریت و نا آگاهی از اصول ومبانی اقتصاد سیاسی ، از یک سو، ایجاد هزینه های مترتب بر استاندا ردتصنعی زندگی و تحمیل انواع هزینه های سامان برانداز بر تولید، قیمت تمام شده کالا را به نحوی افزایش داده است که تولیدات داخلی نه تنها در بازارهای بین المللی صادرات قابل عرضه نیست ،بلکه در داخل کشور نیز با کالاهای مشابه وتولیدی کشورهای دیگرنیز قابل رقابت نبوده ولذا حا صل آن به دلایل بسیار افرایش قیمت ها وکمک به رواج و توسعه ی قاچاق شده است.

 

بنابراین، اینکه عنوان می شود گرانی حاکم ناشی از افزایش قیمت ارز می باشد، بیانی ناراست از واقعیت های در جریان است. زیر افزایش برابری نرخ ارز نیز،بیشترین بخش آن خود ناشی از کاهش قدرت خرید ریال است که بنا به اشاره حاصل مجموعه یی از رفتارهای ناشایست اقتصادی می باشد که به هر دلیل توسط کارگزاران اداره امور به ویژه امور اقتصادی کشور به اجرا درآمده است، و لذا به هیچ روی ناشی از یک یا چند اتقاق و یا رفتار ناشایست نبوده و نیست گه بتوان به سادگی و در کوتاه مدت به رفع یا اصلاح آنها همت گماشت.

افزایش قیمت هاکه این روزها گرانی عنوان می شود برآیند مجموعه یی از رفتارهای اقتصادی است که اصلاح انها غیر ممکن است و تنها در صورت حذف ودگرگونی آنها میسرخواهد بود آنهم نه به فوریت، بلکه درمدت زمانی موردنیاز و مشخص.

بنابراین بایدپذیرفت که وضعیت حاکم نه تنها قابل تعدیل نیست، بلکه حر کتی درجهت وااقعی سازی قیمت ها وبه تبع آن برقراری استاندارد واقعی زندگی وفق توان اقتصاد کشور است که به مراتب افزون بر قیمت های جاری وبه بیانی گرانی مورد ادعا می باشد و معنای واقعی آن فقیر فقیر تر شدن جامعه است که باید با دگرگونی نظام اقتصادی حاکم وگزینش نطامی منطبق با ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی کشور مورد اقدام قرار گیرد ،آنهم نه در افتصاد متمرکز ودستوری دولتی و به واسطه ذهنیت شکل گرفته در نظام اقتصادی برقرار .