پرداخت نقدینگى جبرانى یا کاهش هزینه زندگی گروه آسیب پذیر؟

یکشنبه, 15 بهمن,1391 01:32 ب.ظ

اشاره:

"نوشته درپی پاسخ پرسشی های واصله در باره اجرای مرحله دوم هدف مند سازی یارانه ها می باشد  که به صورت کتبی ، تلفنی وحضوری عنوان شده واکنون به گونه یی کوتاه ارائه می شود."

در اخبار آمده بود که در نظر است اجراى مرحله دوم طرح هدف مند سازى یارانه ها به صورت پرداخت نقدینگى جبرانى مورد اقدام قرار گیرد.اقدامى که به دوراز هرگونه دیباچه پردازى وقت گیر وغیر ضرور در صورت اجرا به صورت عنوان شده بارآور زیان های جبران ناپذیر ودر واقع رویدادی ناگوارو تاریخی خواهد بود.

واما براساس نتایج مطالعه وبرسی به عمل آمده ، با آگاهى ازسابقه ، اندیشه وبه طورکلى فلسفه وجودى پرداخت یارانه ها وهدف مند سازى آن از یک سو، اجراى ناراست مرحله اول آن و موضع گیرى مخالفان اجراى مرحله دوم آن از سوى دیگر، بامرورگذراى شرایط اقتصادى حاکم بر کشور وتکیه بر اصول و مبانى اقتصاد سیاسى، ملاحظه می شودکه درحال حاظر نه تنها نباید با اجراى مرحله دوم طرح هدف مند سازی یارانه ها مخالفت ورزید بلکه تنهاراه رویاروئى با مسائل ومشکلات فرا روى اقتصاد کشوراجراى مرحله دوم هدف مند سازى یارانه ها مى باشد.البته نه با شیوه اجرا بسان مرحله اول آن که اشاره شد سامان براندازاست، بلکه با تکیه برکاهش هزینه زندگى افراد و خانواده هاى آسیب پذیر جامعه که به درستى جامعه ى شناخته شده و زیر یا در خط فقر می باشند. از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام ، سازمان به زیستی، معلولین و از کارافتادگان وبخش اعظم بازنشستگان و سالخوردگان، که آمار آن نیز به استثناى یک یا دو درصد و حجم دست بالا حدود کمتر از بیست میلیون نفر در اختیار است، لذا به سادگى قابل احصاء .صدالبته به دوراز یارانه دهى کوپنى،دهکى و  نقدی وکالایی .

در این صورت روشن است که نخست وقبل از هراقدامى باید گروه آسیب  پذیر مورد نظر مشخص واعلام شود،سپس به شرح زیردر باره ، کاهش هزینه زندگى آنان أقدام شود.گزینش هرشیوه  دیگرى جزاین، بدون تردید تشدید تورم ، فقر فراگیر  و همه جانبه درمان ناپذیرى رابه دنبال خواهد داشت که درمان آن نه به سادگى مقدورخواهد بودونه در کوتاه مدت میسر.

شیوه مورد نظربراى کاهش هزینه زندگى گروه آسیب پذیربایستی به شرح زر مورد اقدام قرار گیرد  :

1 - صدور کارت تحصیلى رایگان از مقطع پیش دبستانى، دبستانى، دبیرستانى ودانشگاهى براى أفراد خانواده هاى مورد نظر وپرداخت هزینه هاى آن توسط دولت.

2- صدور کارت رایگان حمل و نقل درون شهری وبا 50در صد تخفیف برای سفرهای میان شهری برای افراد مذکور وخانواده های آنان وپرداخت هزینه ها توسط دولت

3- صدور کارت بیمه و درمان رایگان براى أفراد خانواده هاى مذکور وپرداخت هزینه هاى آن توسط دولت.  -

4 - معافیت افراد وخانواده هاى مذکور از پرداخت سهم هزینه بیمه هاى اجتماعى و مالیات  حقوق در صورتى که مشمول باشند

5 - إیجاد خانه هاى مسکونى درکلان شهرها مانند:تهران،أصفهان،تبریز، مشهد و ...براى أجاره به افراد و خانواده هاى موردنظربااجاره بهائى در حد هزینه نگاهدارى ساختمان  و...

بدین سان فارغ از هرگونه تردید حجم پرداخت های دولت در حد پرداخت یارانه هاى مذکور کاهش می یابد و در همین حد نیزحجم پول در گردش وسرعت آن کاهش مى یابد ، کاهشى که کاهش نرخ تورم را در پى خواهدداشت.

گزارش کوتاه و پیشنهاد

درباره کاهش هزینه زندگی افراد زیر خط فقربه جای پرداخت نقدینگی جبرانی

مقدمه و گزارش کوتاه:

حمایت از گروه های آسیب پذیر که منظور افراد و خانواده های زیر یا در خط فقر است از جمله وظایف کلیه دولت های قانون مند است که هم اکنون در بیشتر کشورهای پیش رفته با عنوان توزیع مجدد در آمد از محل در آمدهای مالیاتی تأمین و به صورت های گوناگون پرداخت می شود.

در سال های دهه 80 با توجه به ضرورت عرضه کالا و خدمات با قیمت های واقعی و هدفمند سازی یارانه ها که به طور عام به کالاهای مشمول پرداخت می شد , به ویژه  یارانه های سر سام آور بخش انرژی , بر اساس پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هدف مند سازی پرداخت یارانه ها در برنامه دولت قرار گرفت . از آنجا که  با واقعی سازی قیمت کالا و خدمات تولیدی و به تبع آن افزایش هزینه زندگی ,گروه آسیب پذیر بایستی بر اساس ساز و کار مربوط مورد حمایت قرار گیرد . اما با تصویب قانون هدف مند سازی یارانه ها و اجرای آن به صورت نقدی و همگانی که مغایر با فلسفه وجودی اندیشه مربوط بود, حاصل  اجرای مرحله نخست آن تشدید  نرخ تورم بود.

اکنون که اجرای مرحله دوم آن در دستور کار دولت قرار گرفته وگفته می شود در نظر است به چند دهک از دهک های ده گانه نقدینگی جبرانی پرداخت شود لازم می داند یادآور شود که با توجه به اصول و مبانی اقتصاد سیاسی بدون تردید پرداخت نقدینگی جبرانی سبب تشدید افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم خواهد شد , در صورتی که چنانچه به جای پرداخت نقدینگی جبرانی به دهک های مورد نظر نسبت به کاهش یا پایین آوردن  هزینه زندگی افراد و خانواده های آسیب پذیر -زیر و در خط فقر- اقدام شود , نه تنها موجبات افزایش نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم فراهم نخواهد شد بلکه با افزایش قیمت سوخت که امری الزامی است  نسبت به پول در جریان به کالای در اختیار کاهش یافته موجب کاهش نرخ تورم خواهد شد.

بنابراین طرح کاهش یا پایین آوردن هزینه زندگی افراد و خانواده های آسیب پذیر- زیر یا در خط فقر-  به شرحدر پی برای اجرا مورد پیشنهاد است  :

پیشنهاد :

لازمه ی امکان اجرای طرح کاهش هزینه زندگی گروه های آسیب پذیر آن است که نخست با بهره گیری از آمار های موجود در سازمان های دولتی از جمله تأمین اجتماعی , باز نشستگی کشوری , کمیته امداد امام , سازمان به زیستی و ... گروه آسیب پذیری که در نظر است مورد حمایت قرار گیرند تعیین و مشخص شود سپس درصد بسیار کوچکی که آمار آن در اختیار نیست اجازه داده می شود به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و ثبت نام نمایند و طرح به شرح زیر مورد اجراء قرار گیرد :

1-     صدور کارت بیمه درمانی رایگان برای افراد و خانواده های مورد احصاء به نحوی که کلیه هزینه های بهداشت و درمان آنان با پرداخت 5000 ریال فرانشیز توسط دولت پرداخت شود .

2-    صدور کارت حمل و نقل درون شهری رایگان و میان شهری با 50 درصد تخفیف برای افراد مذکور و
پرداخت هزینه های آن توسط دولت .

3-     صدور کارت تحصیل رایگان از پیش دبستانی گرفته تا دانشگاهی برای فرزندان گروه مذکور و پرداخت هزینه های آن توسط دولت .

4-     معاف کردن افراد مذکور از پرداخت سهم بیمه های اجتماعی و مالیات حقوق در صورتی که مشمول باشند.

5-     ایجاد اماکن مسکونی دولتی توسط دولت و شهرداری های کلان شهرها مانند تهران, اصفهان , تبریز, مشهد  و ... برای اجاره به افراد گروه مورد نظر با اجاره بهایی در حد هزینه نگاهداری ساختمان و ...