لقمه را دور سر نچرخانید

سه شنبه, 01 اردیبهشت,1394 05:29 ب.ظ

 

لقمه را دور سر نچرخانید

از قدیم وندیم گفته اند و همه ی شنیده ایم که به قول عرب مآب ها "اکل از قفا" که پارسی آن  لقمه را دور سر چرخاندن است نه روا است ونه مایه بهروزی،بلکه به گونه یی خودآزاری وبه هدر دادن بیش ازاندازه زندگی ،این سرمایه بی بدیل خدادادی است.

رفتار مسئولان و کارگزاران اداره اموراقتصادی کشور بعد از پی بردن به این راستینه یا واقعیت انکار ناپذیرو روشن تر از آفتاب که به طورکلی واصولی تصویب قانون پرداخت یارانه به گونه یی که تهیه وتدوین و از تصویب گذشت اگر بنا نداشته باشیم آن را امری عمدی بدانیم،بی تردیدناشی ازفرناس بودن یا ناآگاهی تهیه کنندگان و تصویب کنندگان قانون مربوط ازفلسفه پرداخت یارانه یا باز توزیع درآمد و تکلیف ذاتی دولت دراین زمینه  بوده است که بنا به معروف کفاره آن بسیار گزاف است .

البته همین توجه به ضرورت بازگشت ازپرداخت آن به کل جامعه از سوی دولت وبه طورکلی همگان دلیل بر درستی این ادعا ست.داقعیتی که البته انجام آن فلسفه ویژه خود را دارد و درهمه ی کشورهای پیشرفته و بیشتر کشورهای رو به رشد نیز به عنوان یکی از وظایف اصلی وذاتی دولت ها  به گونه ای راستین دست اقدام است. اماخطای واقع، هنوزدرکشور ما همچنان نزدبرخی کسان مورد توجیه!و توصیه است.

 بگذریم!

به نظر می رسد دولت جدید از آغاز کار با آگاهی از این راستینه آشکارکه پرداخت یارانه به نحو مورد عمل نه تنها باعث اتلاف منابع مالی کشور و افزایش کسری بودجه سالانه کل کشوراست، بلکه تورم زا و فقرآفرین نیز می باشد، برآن شدکه شیوه پرداخت یارانه رابه نحوی اصلاخ کندکه یارانه به کروه های مرفه تعلق نگیرد.به بیان روشن تر یارانه فقط به گروه آسیب پذیر پرداخت شود. که درست هم همین است . پس چنانچه کار درست همین است، چر ا یک بار برای همیشه این را عنوان نمی کنند که یارانه بایدفقط و فقط به گروه آسیب پذیر پرداخت شود. و آسان ترین شیوه آن هم این است که این کار در دو مرحله انجام شود. درمرجله نخست کلیه پرداخت کنندگان مالیات به دولت،یعنی کسانی که درآمدشان به اندازه ایست که دولت از آنها مالیات می گیرد از دریافت یارانه مستثنا شوند ودر مرحله بعد وضعیت گیرندگان یارانه بررسی ودرباره آنها تصمیمگیری شود.درحالی که شیوه اقدام دولت دراین رمینه لقمه را دور سر چرخاندن است که اشاره شد نه مصلخت است ونه مجاز.

پایان سخن اینکه تنها راه سنجیده و عملی یافتن گروه آسب پذیر همان است که بنا به اشاره بارها وبارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دولت، مسئولان وکارگراران مربوط یادآور شده ایم .البته باتکیه بر این نکته سرنوشت ساز که پرداخت نقدی، کالایی و یا به صورت بسته غذایی باید با کاهش هزینه زندگی جایگزین شود،که نه تنها تورم زا و فساد آور نیست ،بلکه ابزاری موثر برای کاهش تورم و فساد است.ونه جز این.