لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال1384

شنبه, 10 بهمن,1383 08:03 ب.ظ

 

درباره:

لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1384 کل کشور

 

 

روز چهارشنبه شانزدهم دی ماه سال جاری‏ رییس جمهوری اسلامی ایران به روال‏ معمول، هشتمین یا آخرین لایحه بودجه کل‏ کشور دولت خود را برای سال 1384 که در واقع، بودجه اولین سال برنامه چهارم توسعه‏ اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشور است، برای بررسی و تصویب تقدیم قوه مقننه کرد.

بودجه یک میلیون و پانصد و هفتاد میلیارد هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (000/000/000/870/578/1)ریالی دولت که‏ باز دوباره بدون توجه به راستینه‏های حاکم بر اقتصاد کشور و با بی‏اعتنایی به اصول و مبانی‏ بودجه ریزی و تذکر همه ساله اگرنه همه، اما بیشتر سرودست اندرکاران و فعالان اقتصادی‏ کشور پیش از تصویب لوایح بودجه‏های‏ سنواتی کل کشور، اعم از نوشته و ننوشته و اعلام آثار و پیامدهای مخرب و اثر گذار ناشی‏ از رفتارهای غیر علمی بودجه ریزی و به تبع‏ آن سیاست‏های پولی-مالی کشور که‏ سرچشمه یا منشا همه نابسامانی‏های اقتصادی‏ کشور مانند: اتلاف منابع مالی کشور، تشدید نرخ تورم، کاهش کیفیت کالا و خدمات‏ تولیدی، افزایش هزینه تمام شده انواع کالا و خدمات، به ویژه از سوی موسسات و بنگاه‏های اقتصادی دولتی و وابسته به دولت، رواج قاچاق، رشد نرخ بیکاری و در نهایت‏ گسترش فقل فراگیر و همه جانبه و... است، تهیه و ارایه شده است. لایحه‏ای که در یک‏ نگاه حتی چناچه به گونه‏ای کوتاه و گذرا نیز مرور شود، ملاحظه خواهد شد که به هیچ‏ روی در سنجش با بخشنامه و دستور العمل‏ جهتگیری‏ها و راهبردهای اساسی لایحه‏ بودجه سال 1384 کل کشور که آن هم توسط سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور تهیه و بعد از ملاحظه و بررسی در دولت به‏ سازمان‏های اجرایی ابلاغ شده است، همخوانی ندارد تا چه رسد به سیاست‏های‏ اقتصادی اعلام شده از سوی دولت و برنامه‏ چهارم توسعه اقتصادی.

و اما مرور ماده واحده نشان از آن دارد که‏ این لایحه افزون بر کاستی‏های مورد اشاره، به عنوان برنامه اولین سال چهارمین برنامه‏ توسعه اقتصادی کشور به هیچ روی،هماهنگ‏ با برنامه چهارم تهیه نشده است،زیرا چناچه‏ حاصل جهتگیری‏ها و راهبردهای اساسی‏ لایحه بودجه، مندرج بخشنامه بودجه سال‏ 1384 کل کشور،سیاست‏های اقتصادی‏ اعلام شده دولت-در برنامه‏های سوم و چهارم و برنامه‏های سنواتی دولت را در کوچک کردن اندام فربه دولت که بنا به اعلام‏ سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی طی 25 سال‏ اخیر از هر نظر دست کم به چهار برابر افزایش‏ یافته و همانگونه که در یادداشت ماهانه همین‏ شماره نیز اشاره شد، سهم دولت به نسبت‏ تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر از کمی‏ بیش از 30 درصد به بیش از 70 درصد افزایش یافته است- از طریق واگذاری‏ تصدی‏های اقتصادی دولتی و اجرای برنامه‏ خصوصی‏سازی، منع سرمایه‏گذاری‏های جدید شرکت‏های دولتی،جلوگیری از اتلاف منابع‏ ثروتی، شفاف سازی پرداخت یارانه‏ها به‏ گروه‏های آسیب‏پذیر، کاهش نرخ تورم، فقر زدایی و... خلاصه کنیم، ملاحظه خواهد شد که در این لایحه نه تنها نشانی از این‏ موارد دیده نمی‏شود،بلکه بدون شک، در صورت تصویب لایحه به نحو مورد پیشنهاد، عکس آن در همه زمینه‏های مذکور حاصل‏ خواهد شد.

به نظر می‏رسد برای اثبات آنچه عنوان شد بدون آنکه ماده واحده و تبصره‏های ذیل آنرا جزء به جزء بررسی و تجزیه و تحیلل و بر اساس آن اظهارنظر کنیم، ذکر برخی ویژگی- های این لایحه کافی باشد.

مرور ماده واحده گویای آنست که چناچه از کاهش یک تبصره ذیل ماده واحده به نسبت‏ لایحه بودجه سال جاری و جابه‏جایی ترتیب‏ معقول تر تبصره‏های ذیل ماده واحد بگذریم، عمده ویژگی‏های لایحه بودجه پیشنهادی‏ دولت برای سال 1384 عبارتند از:

-ادامه تغییر شیوه یا روش درآمد/هزینه به‏ منابع و مصارف و تغییرات ترمینولوژیک لایحه‏ و به ‏طور مثال، جایگزین کردن واژه‏ها و اصطلاحات نو ظهور به جای بودجه جاری یا عمرانی که طی دو سه سال اخیر رواج یافته‏ است و... روشن نیست به کدامین دلیل‏ این واژه‏ها انتخاب و به کار گرفته شده است، درحالی‏که سال‏هاست همه به اصطلاحات‏ "بودجه جاری‏"، "بودجه عمرانی‏" و... عادت‏ کرده‏اند.

لایحه‏ای که در یک نگاه حتی‏ چناچه به گونه‏ای کوتاه و گذرا نیز مرور شود، به هیچ روی در سنجش با بخشنامه و دستور العمل‏ جهتگیری‏ها و راهبردهای اساسی‏ لایحه بودجه سال 1384 کل کشور سیاست‏های اقتصادی اعلام شده‏ از سوی دولت و برنامه چهارم‏ -در بند الف ماده و واحده آمده است که‏ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‏های سرمایه‏ای و مالی و و تملک دارایی‏های سرمایه‏ای و مالی بالغ بر پانصد و بیست و پنج هزار و ششصد و بیست‏ و هفت میلیارد و شصت و شش میلیون‏ (-000/000/066/627/525) ریال یا یک‏ سوم بودجه کل کشور شامل:

1- منابع عمومی مبلغ پانصد هزار و دویست و بیست و شش میلیارد و دویست و چهل و شش میلیون‏ (000/000/246/226/500) ریال و هزینه‏ها و تملک دارایی‏های سرمایه‏ای و مالی از آن‏ محل مبلغ پانصد هزار و دویست و بیست و شش میلیارد و دویست و چهل و شش میلیون‏ (000/000/246/226/500) ریال است.

درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‏ها و موسسات دولتی مبلغ بیست و پنج هزار و چهارصد میلیارد و هشتصد و بیست میلیون‏ (000/000/820/400/25) ریال و هزینه‏ها و سایر پرداخت‏ها از آن محل نیز مبلغ بیست و پنج هزار و چهارصد میلیارد و هشتصد وبیست و میلیون(000/000/820/400/25) ریال می‏ باشد.

به طوریکه ملاحظه می‏شود رقم منابع‏ بودجه عمومی دولت برای سال 1384 در قیاس با بودجه مصوب سال جاری فقط شش‏ هزار و ششصد و دوازده میلیارد و چهارصد و پانزده میلیون وسیصد و نود و هشت هزار (000/398/415/612/6) ریال افزایش نشان‏ می‏دهد که بایستی از چهار منبع(درآمدها و واگذاری دارایی‏های مالی و درآمدهای اختصاصی) تأمین شود و میزان هریک از آنها را در جداول شماره‏های دو و سه می‏توان ملاحظه‏ کرد و متوجه شد که به‏طور مثال،مبلغ حدود بیش از نود و نه هزار و دویست و هفتاد و شش میلیارد(000/000/000/276/99)ریال‏ از درآمدهای منابع بودجه عمومی دولت را ارقامی تشکیل می‏دهند که کلا تورم‏زا هستند، از آن جمله می‏توان به استراض از خارج، انتشار اوارق مشارکت،درآمدهای حاصل از جریمه و خسارات که به‏طور مثال، بالغ بر دو هزار و سیصد و هفتاد و دو میلیارد ریال و... است، اشاره کرد که اولا قابل وصول بودن‏ آنها مورد سوال است، در ثانی همانگونه که‏ اشاره شد، اعتباراتی تورم‏زا می‏باشند. یا یکصد و سی و دو هزار و دویست و شصت میلیارد (000/000/000/260/132) ریال واگذاری‏ دارایی‏های سرمایه‏ای که بنا به تجربه‏ صرفنظر از اینکه دستیابی به آن با توجه به تجربه سال‏های گذشته و سال جاری‏ میسر نیست و در صورت وصول به نحو مورد عمل نیز تورم‏زا خواهد بود.

و اما درباره بودجه شرکت‏های دولتی که‏ تنها منظور شرکت‏های تعریف شده‏ای‏ می‏باشند که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت است،ملاحظه می‏شود که رقم‏ بودجه آنها حدود بیش از 30 درصد افزایش‏ یافته است و بنا به اظهار مدیر کل دفتر اصلح آنست که نمایندگان محترم‏ مجلس شورای اسلامی از تصویب‏ بودجه به نحو مورد پیشنهاد خودداری و ترتیبی داده شود که‏ بودجه براساس درآمدهای راستین‏ و هزینه‏های ضروری تدوین و تصویب شود.

بنگاه‏ها و خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی: در بودجه سال 84 بودجه 494 شرکت دولتی، یک بانک و دو موسسه انتفاعی‏ وابسته به دولت نسبت به رقم مشابه سال قبل‏ 7/27 درصد رشد کرده است و بدین ترتیب، حجم بودجه این شرکت‏ها به رقم 859 هزار میلیارد ریال بالغ می‏شود، ضمن اینکه انعکاس‏ مالی تعامل جدید دولت با شرکت ملی نفت‏ ایران که بالغ بر 194 هزار میلیارد ریال می‏ باشد،حجم بودجه شرکت‏های دولتی را به‏ 1053 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داد.به‏ هر تقدیر،به نظر می‏رسد هیچ‏گونه گفتاری‏ درباره این لایحه مثمر ثمر نباشد جز آنکه‏ پیش از درج جهتگیری‏ها و راهبردهای اساسی‏ مندرج در بخشنامه بودجه سال 1384 کل‏ کشور و مورد وعده در شماره قبل، برای‏ آگاهی عموم به ارایه جداول منابع و مصارف‏ بودجه کل کشور که در سه جدول لایحه ارایه‏ شده است، مبادرت شود.

 

جدول شماره یک‏

                                                        خلاصه بودجه کل کشور در سال 1384                            (ارقام به میلیون ریال)

منابع
مصارف
درآمدها
270،157،623
هزینه ها
368،486،344
واگذاری دارایی های سرمایه ای
132،260،542
تملک دارایی های سرمایه ای
104،689،359
واگذاری دارایی های مالی
97،808،081
تملک دارایی های مالی
27،050،543
جمع منابع عمومی دولت
500،226،246
جمع مصارف عمومی دولت
500،226،246
درآمدهای اختصاصی دولت
25،400،820
از محل درآمدهای اختصاصی دولت
25،400،820
منابع بودجه عمومی دولت
525،627،066
مصارف بودجه عمومی دولت
525،627،066
منابع شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها
1،053،260،757
مصارف شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها
1،053،260،757
جمع
1،578،887،833
جمع
1،578،887،833
کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است
33،035،162
کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است
33،035،162
منابع بودجه کل کشور
1،545،852،661
مصارف بودجه کل کشور
1،545،852،661

 

 

جدول شماره دو

                          خلاصه واگذاری و تملک دارایی‏های سرمایه‏ای در سال 1384     (ارقام به میلیون ریال)

واگذاری دارایی های سرمایه ای
بند اول: منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی
بند دوم: منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول
132،260،542
129،494،200
2،766،342
تملک دارایی های سرمایه ای
فصل اول- ساختمان و سایر مستحدثات
فصل دوم- ماشین آلات و تجهیزات
فصل سوم- سایر دارایی های ثابت
فصل چهارم- استفاده از موجودی انبار
فصل پنجم- اقلام گران بها
فصل ششم- زمین
فصل هفتم- سایر دارایی های تولید نشده
104،689،359
63،043،165
17،112،058
3،204،468
600،100
12،700
1،842،731
18،874،137
خالص دارایی های سرمایه ای
27،571،183

 

 

جدول شماره سه‏

                                   خلاصه درآمدها و هزینه‏های دولت در سال 1384            (ارقام به میلیون ریال)

درآمدها
بخش اول: درآمدهای مالیاتی
بخش دوم: درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
بخش چهارم: درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات
بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
بخش ششم: درآمدهای متفرقه
270،157،623
125،882،127
0
132،440،474
7،570،051
2،372،760
1،891،211
هزینه ها
فصل اول- جبران خدمت کارکنان
فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات
فصل سوم- هزینه های اموال و دارایی
فصل چهارم- یارانه
فصل پنجم- کمک های بلاعوض
فصل ششم- رفاه اجتماعی
فصل هفتم- سایر هزینه ها
368،486،344
74،188،829
25،346،523
307،278
43،336،446
11،142،291
36،393،654،000،000
177،771،323
تراز عملیاتی
98،328،721-

 

 

جهتگیری و راهبردهای اساسی‏ لایحه بودجه سال 1384 کل کشور

مبنای تهیه لایحه بودجه سال 1384 در سطح کلان و در هر بخش، جهتگیری ‏های‏ اساسی و راهبردهای عملی برنامه چهارم‏ توسعه کشور می‏باشد که توجه جدی و عملی‏ همه دستگاه های اجرایی مرتبط با دولت را در چارچوب محورهای اساسی زیر برای تحقق‏ آن ایجاب می‏نماید:

1-بستر سازی برای رشد سریع‏ اقتصادی

ایجاد"حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت‏"برای برقراری ثبات در میزان استفاده و نیز تبدیل این دارایی به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‏گذاری در چارچوب ماده(1) قانون‏ برنامه شامل رعایت سهمیه بخش خصوصی‏ (حد اقل 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی) با اولویت توجه به اجرای پروژه‏های بزرگ‏ اقتصادی و زیربنایی توسط بخش خصوصی در راستای تعادل‏های منطقه‏ای.

برقراری انظباط مالی و بودجه‏ای در سال 1384 در جهت تامین اعتبارات هزینه‏ای‏ دولت حتی المقدور از منابع غیر نفتی و ممنوعیت تامین کسری بودجه از طریق‏ استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی‏ ایران و سیستم بانکی در اجرای ماده(2) قانون برنامه.

تخصیص منابع مالی بودجه سال 1384 با توجه به رآوردهای مربوط به ارتقای‏ بهره‏وری کل عوامل تولید و تحقق آنها در راستای مفاد ماده(5)قانون برنامه.

اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام‏ بهره‏وری مناسب با استفاده از روش‏های نوین‏ آبیاری به منظور افزایش راندمان آبیاری و کارآیی اقتصادی آب.

به منظور افزایش کارآیی و ارتقای سطح‏ بهره‏وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل فرآیند انجام کار و فراهم آمدن زمینه اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه موضوع محاسبه قیمت تمام شده‏ فعالیت‏ها و خدمات،در سال 1384 حد اقل 25 درصد فعالیت‏ها و خدمات دستگاه‏های اجرایی‏ ذیربط احصا و در قالب احکام مربوط انجام‏ می‏شوند.

واگذاری حد اقل 20 درصد از منابع‏ سرمایه‏گذاری دولت (به استثنای امور دفاعی و حاکمیتی) از طریق وجوه اداره شده به بخش‏ خصوصی.

کاهش رقم خالص وام دریافتی توسط شرکت‏های دولت(ما به التفاوت ارقام‏ تسهیلات بانکی و بازپرداخت تسهیلات بانکی) حد اقل به میزان 20 درصد نسبت به رقم مشابه‏ سال قبل، در هریک از بخش‏های اقتصادی.

تسهیل و تداوم خصوصی‏سازی و واگذاری‏ شرکت‏های دولتی،آماده‏سازی شرکت‏ها برای‏ فروش و انجام اقدامات اجرایی برای فروش‏ سهام شرکت‏ها.

تقویت بخش خصوصی از طریق فراهم‏ کردن فرصت‏ها و شرایط برابر با بخش دولتی‏ و ایجاد بسترهای مناسب.

کاهش توسعه فعایت‏های اقتصادی و ممنوعیت شروع سرمایه‏گذاری جدید در شرکت‏های دولتی که فعالیت آنها در راستای‏ بند"د"ماده (7) قانون برنامه نیستند و در تعریف اصل 44 قانون اساسی نیز قرار ندارند.

به منظور کاهش حجم تصدی‏ها و افزایش‏ مشارکت مردم در اداره امور کشور حجم‏ تصدی‏های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن‏ که توسط دستگاه‏ های‏ اجرایی انجام می‏گردد در سال 1384 به نسبت‏ سال 1383 حداقل سه درصد کاهش یابد (بند "ب‏"ماده 145).

ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه‏ تملک دارایی‏های سرمایه‏ای در سطوح ملی و استانی و به استثنای امور حاکمیتی و زیربنایی و اختصاص اعتبارات طرح‏های مربوط به صورت‏ وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیر دولتی‏ در همان زمینه (بند"ج‏"ماده 145).

ارایه خدمات اجتماعی و فرهنگی که جزو تکالیف دولت است،از طریق خرید خدمات از بخش غیر دولتی و توسعه و مشارکت با اینگونه‏ بخش‏ها و پیش‏بینی مکانیزم‏های لازم‏ بودجه‏ای برای تحقق این سیاست.

افزایش کارایی مدیریت و ارتقای بهره‏وری‏ کل عوامل تولید در شرکت‏های دولتی‏ (افزایش بازده عوامل تولید).

کلیه شرکت‏های مادر تخصصی (به‏ استثنای شرکت‏هایی که عامل انحصارات‏ قانونی می‏باشند) مکلفند حد اقل 20 درصد از سرمایه‏گذاری‏های جدید خود را ضمن‏ مشارکت با بخش خصوصی و به صورت وجوه‏ اداره شده انجام دهند.

کاهش مانده تسهیلات تکلیفی به میزان‏ 20 درصد نسبت به رقم مشابه سال 1373.

تلاش در جهت کاهش حجم بدهی‏های‏ دولت به سیستم بانکی.

اجرای سیاست عدم تمرکز در وجوه اداره‏ شده و کمک‏های فنی و اعتباری.

اولویت سرمایه‏گذاری در طرح‏های تامین‏ آب و شبکه‏های آبیاری و زهکشی و همزمانی و هماهنگی اجرایی آنها به ویژه در طرح‏های توسعه‏ منابع آب رودخانه‏های مرزی و آب‏های مشترک.

اولویت خاص به اجرای طرح‏های‏ آبخیزداری در سدهای موجود و در دست‏ بنا به اظهار مدیر کل دفتر بنگاه‏ها و خصوصی‏سازی سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی: در بودجه سال 84 بودجه 494 شرکت دولتی،یک‏ بانک و دو موسسه انتفاعی وابسته‏ به دولت نسبت به رقم مشابه سال‏ قبل 7/27 درصد رشد کرده است.

ساخت به ویژه در حوزه‏های بحرانی.

ارتقای میزان مشارکت بخش غیردولتی در طرح‏های آب و خاک، شبکه‏های اصلی و فرعی، دام، طیور، شیلات، آبخیزداری، زراعت‏ و باغبانی و محیط زیست از طریق سازوکار کمک‏های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده.

توجه ویژه به طرح‏های حفاظت و احیا و توسعه منابع طبیعی.

رعایت قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی... در هریک از طرح‏های‏ موضوع بند"ج‏"ماده 13 قانون برنامه چهارم.

فراهم کردن زمینه تامین زیربناهای لازم را معادن بزرگ و مناطق معدنی.

2-تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری اقتصادی

اعمال سیاست‏ها و راهکارها برای توسعه‏ صادرات غیرنفتی با اولویت خدمات فنی و مهندسی.

تلفیق بخشی از منابع جایزه صادراتی با منابع سیستم بانکی جهت افزایش تسهیلات‏ ارزان به صادرکنندگان.

تشویق و حمایت از سرمایه‏گذرای‏های‏ خارجی با هدف توسعه صادرات،تحقق رشد اقتصادی و افزایش فرصت‏های شغلی.

تامین ما به التفاوت قیمت خرید و فروش‏ کالاهایی که انحصارا توسط دولت به مردم‏ داده می‏شود.

ایجاد بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت‏پذیری ملی.

ساماندهی امور گمرکی در چارچوب طرح‏ جامع گمرک کشور و ارایه سیاست کنترل‏ مرزی گمرکی.

حمایت موثر از مناطق آزاد به منظور حضور فعال در بازارهای جهانی و بهره‏گیری حد اکثر از مزیت‏های نسبی این مناطق در حمل و نقل‏ و ترانزیت کالا.

توسعه مبتنی بر دانایی

استقرار نظام جامع توسعه پژوهش و فناوری‏ کشور که با رویکرد تقسیم کار،ماموریت و افزایش سهم پژوهش و فناوری در ارتقای‏ شاخص بهره‏وری و توان رقابت در عرصه‏ جهانی.

برابرسازی فرصت‏های آموزشی.

بهبود کیفیت آموزش در تمام مقاطع‏ آموزشی.

تحول و بهبود ساختار تشکیلاتی مبتنی بر ارتقای مستمر فرآیندهای آموزشی و استقلال‏ و محوریت موسسات آموزشی.

توسعه ظرفیت تولید آمار،ارتقای کیفیت‏ آمار و اطلاع‏رسانی آماری.

همکاری و تعامل با مراکز معتبر آموزشی و پژوهشی خارجی و سازمان‏های بین المللی.

توسعه ظرفیت‏ها،بهبود کیفیت و تنوع‏ بخشی آموزشی‏های فنی و حرفه‏ای.

4-توسعه پایدار و توازن منطقه‏ای

تاکید و تسریع در ارایه سیاست توازن منطقه‏ای در کلیه بخش‏های اقتصادی.

رعایت هدفهای کمی و سیاست‏های‏ اجرایی مندرج در برنامه عملیاتی استان.

تهیه بودجه استان‏ها با رعایت مواد 79 و 82 قانون برنامه.

رعایت ضرایب برخورداری از درآمدهای‏ ملی در بودجه استان‏ها.

رعایت اصول و مبانی توسعه و توازن‏ منطقه‏ای و ایجاد تعادل توسعه میان‏ استان‏های مختلف.

تلاش در جهت ارتقای شاخص‏های توسعه‏ روستایی و عشایری.

5-سلامت،امنیت انسانی و سلامت‏ اجتماعی

اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی.

اختصاص منابع حاصل از هدفمند کردن‏ یارانه‏ها جهت اجرای برنامه‏های رفاه‏ اجتماعی.

طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت‏ خدمات درمانی کشور با تاکید بر نظام ارجاع و تامین منابع مالی مورد نیاز مراقبت‏های اولیه‏ بهداشتی توسط دولت و ارایه خدمات بالینی با مشارکت دولت، بیمه‏ها و مردم.

تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی‏ دولت به گروه‏های آسیب‏پذیر.

6-توسعه فرهنگی

رونق بخشی و توسعه تعاملات فرهنگی، هنری،ورزشی و گردشگری در ابعاد ملی و بین المللی.

تقویت نقش مشارکتی بخش‏های غیردولتی‏ در زمینه تولید و عرضه کالاها و خدمات‏ فرهنگی،هنری،ورزشی و دینی.

ساماندهی امور جوانان و ارتقای سطح‏ مشارکت آنها در توسعه کشور.

تقویت و ساماندهی فعالیت‏های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بانوان به منظور توسعه‏ مشارکت آنها در ابعاد ملی و بین المللی.

تأکید بر ایفای نقش اساسی بخش میراث‏ فرهنگی و گردشگری برای رشد و توسعه‏ کشور و اتخاذ تدابیر مناسب.

ایجاد شرایط و فضای مناسب برای اعتلا و گسترش فرهنگ، هنر و اندیشه.

تاکید و توجه خاص به توسعه و ترویج‏ فرهنگ ایثار و شهادت در تدوین و تنظیم و اجرای برنامه‏های فرهنگی.

استمرار تامین نیازمندی‏های آموزشی و فرهنگی ایثارگران.

7-امنیت ملی و امور قضایی

تمرکز در سیاستگذاری امور اتباع خارجی و مهاجرین.

تصویب بودجه به نحو مورد پیشنهاد پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت که رویارویی با آن‏ اگر غیر میسر نباشد به سختی‏ امکانپذیر خواهد بود.

تقویت مبانی جامعه مدنی،مشارکت‏ همگانی و رقابت‏پذیری در کلیه روابط اجتماعی و سیاسی.

تلاش در جهت توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری و مشارکت همگانی و استانداردسازی سامانه حفاظتی و امنیتی‏ (دستگاه‏ها،ادارات و وزارتخانه‏ها).

توسعه مشارکت نهادهای مدنی و نهادهای‏ داوری غیردولتی در نظام قضایی و واحدهای‏ مشاوره و معاضدت قضایی.

اتخاذ سازو کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه.

ساماندهی و بهینه‏سازی خدمات قضایی‏ به منظور کاهش مراجعه مردم به محاکم.

اصلاح نظام ندامتگاهی.

ساماندهی سیاست خارجی کشور در راستای‏ بهره‏مندی از بازارهای جهانی.

8-نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی‏ حاکمیت

کاهش انداره دولت از طریق فعالیت‏های‏ تصدی افزایش کارایی و اثربخشی‏ دستگاه‏های اجرایی.

تمرکز زدایی از حوزه‏های اداری و اجرایی‏ در مدیریت کشور.

تلاش در جهت استقرار دولت الکترونیکی.

ارتقای سطح کارکردها، مهارت‏ها، قابلیت‏ها و پاسخگویی مدیران.

کاهش سهم بودجه عمومی دولت و بودجه‏ شرکت‏های دولتی(بودجه کل کشور)از تولید ناخالص داخلی به میزان دو درصد نسبت به‏ سال 1383.

آغاز بودجه عملیاتی حد اقل در یک الی دو دستگاه اجرایی در سطح کشور به خصوص‏ آموزش و پرورش.

کاهش تعداد پرسنل (کارکنان) دستگاه‏های‏ اجرایی حد اقل به میزان یک درصدد نسبت به‏ سال 1383.

ممنوعیت ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زیراسرا،مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی و... (بند"ز"ماده 145).

پرداخت یارانه مستقیم به جای توسعه‏ فعالیت‏های پیشتیبانی دستگاه‏های اجرایی برای‏ ارایه خدمات به کارکنان.

در پایان،همانگونه که در آغاز عنوان شد، باید بار دیگر متذکر شد که تصویب بودجه به‏ نحو مورد پیشنهاد پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت رویارویی با آن اگر غیر میسر نباشد به سختی امکانپذیر خواهد بود.

بنابراین،اصلح آنست که نمایندگان محترم‏ مجلس شورای اسلامی از تصویب آن به نحو مورد پیشنهاد خودداری و ترتیبی داده شود که‏ بودجه براساس درآمدهای راستین و هزینه‏های ضروری تدوین و با مستقیم کردن‏ پرداخت یارانه‏ها براساس مکانیزم‏های مربوط موجبات کوچک شدن اندام دولت،انضباط مالی، ایجاد منابع مالی کلان برای اجرای‏ برنامه‏های عمرانی،راستین‏سازی قیمت‏ها، اصلاح سیاست‏های پولی-مالی و کاهش‏ سریع نرخ تورم را فراهم سازند. حتی اگر به‏ قیمت تصویب بودجه به صورت یک یا سه‏ داوازدهم و تجدید تهیه لایحه بودجه تمام‏ شود.

به عبارت روشن‏تر،ارزش برابری‏ یا قدرت خرید پول ملی ما طی‏ دوره دوساله اخیر حدود 62 درصد کاهش نشان می‏دهد.

 

بهمن 1383