صادرات و اقدامات بی اثر

چهار شنبه, 01 مهر,1394 11:40 ق.ظ

 

 

                                                        صادرات و اقدامات بی اثر


 در اخبارآمده بود که دولت براى توسعه صادرات درپسا تحریم  راهکارى پانزده ماده اى براى اجراء اعلام و دربرنامه دارد.

مرورخبر بى آنکه بررسى و نقدحتا یک مورداز موارد پانزده گانه أن در این یادداشت کوتاه، دست کم در حال حاضر منظور نظر باشد حکایت از آن دارد که اساسى ترین نکته اى که پیش از هر اقدامى باید در برنامه هاى توسعه صادرات مورد توجه قرار داشته باشد از نظر دور مانده ولذا مورد توجه قرار نگرفته است .

به بیان روشن تر، باوجود آنکه بر کلیه ى کارآفرینان در حرفه، از روشن تر است که مرغوبیت و پایین بودن قیمت. دو أصل اساسى، براى موفقیت درتهیه وتدوین برنامه های توسعه صادرات است.

 بررس فرآیند تولیدکالا و خدمات درکشور نشان از آن دارد که، در حال حاظر در پروسه ى تولید امکان برخوردارشدن از تولید کالای مرغوب و ارزان ،کالایى که از توان رقابت در بازارهاى بین المللى صادرات وحتا بازارهاى داخلى برخورداربا شد وجود ندارد.زیرا تامین منابع مالى موردنیاز به لحاظ بالا بودن نرخ بهره بانکى پول از یک سو، هزینه بالاى دستمزد هفده ماهه ى نیروى انسانى برقراردرکشور، هزینه دریافت کارت بازرگانى و سایرانواع هزینه هاى مترتب برآن از جمله یک درصد کل عملکرد دارندگان کارت بازرگانى درپروسه ى تولید که در هیچ اقتصادى نمى توان آن را سراغ کرد یاافزون بر این هزینه بالاى انواع نهاده ها ى موررنیاز تولید که خود به خودبه گونه اى تصنعى فوق العاده بالاست.ازجمله:زمین وآب و برق و ... همه و همه مزید بر علت اند. 

بنابراین تردید نیست که بالا بودن هزینه تولید نه تنها مانع امکان حضور و رقابت کالاهاى تولید داخلى در بازارهاى بین المللى صادرات است ، همچنانکه بارها و به مناسبت هاى گوناگون مور اشاره قرارداشته است در داخل نیزنمی توان  با کالاهاى مشابه و تولیدخارج رقابت کردتاچه رسد به بازارهاى خارجى، بنابر همین امر است که أسباب رواج و توسعه ى قاچاق انواع کالا حتا کالاهایی که کشور درتولید آنها از مزیت نسبی برخوردار است فراهم شده   است و هرروز بیش ازپیش رو به توسعه دارد.

از این رو پیشنهادنگارنده  به کارگزاران اداره امور اقتصادى کشور آن است که پیش از پرداختن به هرامرى از امور صادرات که شاه کلید توسعه ى اقتصادى کشور است وبی توجهی به آن به هیچ روی دستیابی به توسعه اقتصادی وحتا حفظ وضع موجودرا میسر نمی سازد.  نخست در پى یافتنمکانیزم یا سازو کاری براى ترویج تولید مرغوب و ارزان ، و از میان برداشتن هزینه های بی مورد تحمیل بر تولید باشند .زیرا خسارت های ناشی از بى توجهی به این مهم  به سادگی مقدور نخواهد بود.نقل از خبر نامه الکترونیکی اتاق ایران و انگلیس-مردادم