درمزایای بهره گیری از فضای مجازی

شنبه, 12 تیر,1400 02:41 ب.ظ

هفته گذشته و به بیان زوشن تر چهارشنبه 29اردیبهشت ماه، وبینار یا همایشی مجازی درزمینه فن آوری کشاورزی ومراقبت های دام وطیور، از ساعت 10 به وقت لندن و13.30 به وقت تهران به همت اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران، در همکاری با بخش بازرگانی بین الملل  سفارت انگلیس در تهران و درنهایت اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ومعادن ایران وانگلیس وحمایت بی دریغ سفارت ایران درلندن در باره وضع موچود ، کاستی ها، امکانات،وفرصت های دوسویه ِ همکاری درزمینه فن آوری های کشاورزی، و مزاقبت های دام و طیور باحضور بیش از 65شرکت کننده از جمله 11 سخنران ایرانی وانگلیسی با سخنان لرد لامونت نماینده نخست وزیر انگلیس دراموربازرگانی باایران و رئیس اتاق بازرگانی بریتانیا وایران افتتاح و برگزارشد، و ازجهات گوناگون مورد تمجید و تحسین قرارگرفت.

از آنجا که هدف از اشاره به وبینار مورد اشاره تنها ورود و پاسخ به پرسش یکی ازاعضاءشرکت کننده دروبینارمورداشاره است مبنی براینکه :آیا با توجه به مزایای ناشی از بهره گیری از فضای مجازی در انجام امور، بهتر آن نیست گه اموری را که می توان با استفاده ازفضای مجازی مورد اقدام قرار داد ،پیشهاد وپی گیرشد؟

پاسخ پرسش به تحقیق روشن است که دست کم با بر شماری برخی مزایای مترتب بربهره گیری ازمزیت های نسبی فضای مجازی درقیاس با برگزاری جلسه ها و گردهمائی های حضوری، نه تنها مثبت است، بلکه انجام  آن الزام آور و لذا با توجه به آثارکلی آن در کلیه جامعه ها مورد توصیه وتاکید است.

واین رویدادی است که فغالان اقتصاذی را دربخش تولید و توزیع کالا و خدمات به سمت وسوی اقتصاد رو به رشدِ دیجیتالی، یا اینترنتی  رهنمون است.

بنابراین به نظر می رسداشاره به برخی مزایای جانبی رویکرد استفاده  از فضای مجازی در قیاس با برگزاری جلسه ها یا گردهمائی های حضوری نه تنها خالی از فایده نباشد بلکه از جهاتی مفید به فایده هم باشد.ازاین رو درپی به برخی مزایای ناشی از بهره گیری از فضای مجازی اشاره خواهدشد..

1-     صرفه جوئی زمانی و امکان افزایش بهره گیری کمی وکیفی از زمان در اختیار

2-     امکان حضور درکلیه جلسه ها وگرد همائی ها ی برگزار

3-     کاهش غیبت اعضاء درجلسه های برگزار تا حدود نزدیک به صد درصد

4-     افزایش کمی مشارکت بدون واسطه در تصمیمگیری ها

5-     کاهش حجم رفت وآمدهای درون اداری ودرون شهری و تدارکات مربوط

6-     رسمیت یافتن بیشر جلسه های اداری به سبب تسهیل حضور در جلسه

7-     کاهش انواع هزینه ها،اعم از هزینه های پذیرائی، و هزینه های مترتب بررفت وآمدها

8-     کاهش حجم ترافیک درون شهری وبه تبع آن کاهش مصرف سوخت وانرژی و بهبود حفاظت از محیط زیست

9-     کمک بهکاهش آلودگی هوا و حفاظت ازمحیط زیست به مناسبت کاهش حجم ترافیک

10-   فراهم شدن امکان مشارکت هرچه بیشتر عموم در اداره امور و...

به هر روی باید توجه داشت که مرورفرآیند اقتصادی کلیه جامعه های انسانی اعم ازپیش رفته ،یا روبه پیش رفت حکایت از آن دارد که فرآیند تولید وتوزیع کالا وخدمات در این جوامع با هدف سرعت بخشیدن به فرآیند اجرای برنامه ها از یک سو، کاهش هزینه ها و به تبع آن کاهش زمینه های فساد از سوی دیگر سبب شده است که جامعه ها ی مورد اشاره در کلیه زمینه ها به رویکردی دیجیتالی روی آورشوندد. فرآیندی که به دور از هرگونه تردیدافزون بربهبود پروسه تولید،تعالی دانش فنی عمومی را که خود از عمده ترین ابزارهای پیش رفت است درپی خواهد داشت .

پایان سخن اینکه به نظر می رسد بخش کارآفرین کشور ، به ویژه موسسه های خدماتی  همچون اتاق های بازرگانی بارخت بر بستن کرونا از جامعه نیز بهره گیری از محیط مجازی را که دروازه ورود به اقتصاد دیجیتالی یا اینترنتی می باشد نه تنها رها نسازند بلکه بیش از پیش بر بومی سازی  آن تاکید ورزند.