درباره نظام نهادینه ونانهادینه بودجه ریزی

سه شنبه, 09 اسفند,1379 10:51 ب.ظ

 


یادداشت

 

نظام نهادینه و نانهادینه‏ بودجه‏ریزی

 

در بحث دولت و ادراه امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه‏های انسانی، به‏ویژه‏ در امور اداری- اجرایی آنها، نخستین و بنیادی‏ترین توصیه به مسئولان و کارگزاران امور آنست که پیش از ورود به هر اقدامی در زمینه‏ اداره امور جامعه، این آموزه یا اندرز کهن‏"ره چنان‏ رو که رهروان رفتند"را آویزه گوش خویش‏ سازند، سپس در حد ممکن خود را از راز پیش رفت‏ جامعه‏های پیش رفته و چگونگی دست یابی آنان به‏ این توفیق آگاه سازند و دریابند که چرا برخی از فیلسوفان بزرگ اروپا بر این باورند که پیش رفت‏ اروپا از سده‏های هیجده به این سو، بیش از آنکه‏ ناشی از پیش رفت علوم و دانش فنی باشد، ناشی از بکارگیری روش‏های علمی بوده است.

بنابراین، چنانچه اکنون پذیرای این راستینه‏ انکارناپذیر تاریخی- تجربی و به بیان روشن تر، علمی‏باشیم که همچنانکه توفیق جامعه‏های‏ پیش رفته صنعتی، به‏ویژه در غرب و ژاپن، ناشی از برخوردار بودن آنان از قوانین و مقررات و در نهایت نظامات تثبیت شده ایست که با گذشت‏ زمان نهادینه شده‏اند، بی‏تردید باید پذیرفت که‏ بارزترین کاستی یا مانع فراراه پیش رفت سنجیده و پایدار در جامعه‏های رو به رشد و یا در آستانه‏ صنعتی شدن و از جمله کشور خودمان نیز همانا نانهادینه بودن قوانین و مقررات و در نهایت‏ نظامات اداری- اجرایی مربوط است.

بررسی کم و کیف قوانین و مقررات و نظامات‏ اداری- اجرایی حاکم بر اداره امور، به‏ویژه امور اقتصادی، اداری و اجرایی مربوط گویای آن است که‏ در جامعه‏های رو به رشدو توسعه، و باز هم از جمله کشور خودمان، نظامات اداری- اجرایی انگشت‏شماری‏ را می‏توان نام برد که به نسبت نهادینه گشته یا در حال نهادینه شدن می‏باشند، از آنجمله می‏توان و بایستی به قانون برنامه و بودجه و نظام‏ بودجه‏ریزی کشور اشاره کرد که طی چند دهه تا حدودی از این صفت برخوردار شده‏اند. بنابراین، تغییر در آنها نه ضرورت دارد و نه فوریت. و اما چنانچه به برخی اصلاحات نیز نیاز باشد، این‏ اصلاحات را می‏توان و بایستی با تامل و براساس‏ بررسی‏هایی همه‏جانبه، سنجیده و در انطباق با سایر نظامات جاری و با آگاهی از تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر و با روشن‏سازی پیامدهای ناشی از این اصلاحات، تدوین کرد و نخست در یک دوره‏ کوتاه‏مدت آزمایشی به کار گرفت، تا آنکه در صورت دریافت پاسخ‏های مثبت، تصویب و به‏ موقع اجرا گذاشته شود، نه اینکه در تبصره‏ای ذیل‏ ماده واحد پیشنهادی عنوان شود که لایحه‏ بودجه پیشنهادی کل کشور برای سال 1381 براساس نظام جدید بودجه‏ریزی تنظیم شده و با ارایه چند تعریف،آن هم  آنچه مغایر با قانون برنامه و بودجه‏ است، ملغی اعلام شود، راستینه‏ای که‏ بی‏تردید به حکم علم و تجربه، انبوهی از آشفتگی‏های مالی- اداری را به دنبال خواهد داشت، آشفتگی‏های که سال‏ها باید بگذرد تا بتوان آثار سوء آن را با هزینه گزاف و جبران‏ناپذیر برطرف ساخت. بنابراین، روشن است که چنانچه‏ شیوه یا روش اعلام شده و مورد استفاده در تهیه‏ و تدوین بودجه سال 1381 کل کشور به تصویب‏ برسد، باید در انتظار پیامدهای ناگوار و جبران‏ناپذیر آن بود. به ویژه اینکه افزون بر مفاهیم ناموزون جدید دواصل اساسی "درآمد/هزینه"با "منابع/مصارف"جایگزین گشته گه معنای آن جز "شد شد/نشد نشد"نیست، ولذا دولت از الزام اجرای قانون، آزاد اعلام شده است.