بودجه سال آتی کل کشور

شنبه, 01 مهر,1396 08:43 ب.ظ

 

 

 

بودجه سال آتی کل کشور گامی در جهت واقعی سازی استاندارد زندگی 

پیش از این بارها به تصنعی بودن استاندارد زندگی، به ویژه در کلانشهرهای کشور، به گونه یی جدی اشاره و خواهان اقدام یا حرکت در مسیر واقعی سازی آن، منطبق با متوسط در آمد سرانه کشور، بدون احتساب وجوه حاصل از فروش دارایی های ملی به سرمایه تبدیل شده، مانند : نفت و گاز و کانی های گران بهاء بوده ایم، که به کوشش تدوین کنندگان بودجه سال1397 کل کشور، گویی می توان امید داشت که حرکت در این مسیر أغاز شده است و لذا امید است این حرکت به کلیه زمینه ها گسسترش یابد۰ زیرا نخستین گام در مسیر ورود به فرآیند توسعه اقتصادی، واقعی سازی استاندارد زندگی به تبع واقعی سازی قیمت ها می باشد. به این معنا که کالاهای تولیدی باید در بازار به قیمتی عرضه شود که با افزودن سود متعارف بر ای تولید کننده توجیه اقتصادی داشته باشد. و نه اینکه کالاهای تولیدی کشور را همراه با یارانه های مستقیم یا غیر مستقیم روانه بازار کرده در اختیار مصرف کننده قرار دهیم.

   اما اینکه اکنون برخی اشخاص فرناس یا ناآگاه از اصول و مبانی اقتصاد سیاسی که منظور دانش اداره امور از لحاظ اقتصادی می باشد، با فزون خواهی بیش ازاندازه نامقبولِ خویش خواهان برخورداربودن از رفاهی می باشند که به هیچ روی سزاوار برخوردار بودن از آن نیستند و در عمل به روشنی بر این باورنابخردانه اند که دولت بایستی منابع مالی کشور را به سرمایه تبدیل ودراختیارآنان قراردهد، وصدالبته نه به منظورگذران زندگی روزمره، که آن هم به هیچ روی توجیه ندارد، بلکه برای تامین هزینه گذران اوقذت فراغت آنان، آن هم چندین برابر هزینه گذران اوقات فراعت  اتباع کشورهایی با متوسط درآمد سرانه ی بیش از ۳۵ تا ۴۵ هزار دلار در سال. و لذا چنانچه نظر بر افزایش پرداخت وجهی به طور نمونه برای خروج از کشور وتامین برخی هزینه های عمومی باشد، که باتوجه به کاهش قدرت خرید پول ملی ما باید رقمی به مراتب بیش از 320 هزار تومان پیش بینی شده در لایحه بودجه باشد، حتا در این سطح نیز فریاد نارضایتی آنان به عرش می رسد.

و یا ایرادی که برخی نابخردان شهرت طلب و ناآگاه، به نرخ برابری دلار درلایحه بودجه گرفته بر این باور ناراست و نسنجیده اند که نرخ مورد اشاره بایستی برابر با نرخ رایج در بازار باشد.نرخی که به هیچ روی نرخ واقعی ارز که می تواند وبایستی توسط بانک مرکزی تعیین شود نیست. به بیانی منظوراینان ئانسته یا ندانسته اتلاف کامل منابع مالی کشور و نابود سازی جامعه از بنیان است.

به نظر نگارنده همین نرخ۳۵۰۰۰ ریال نیز فوق العاده بالا تعین شده است ولذا اصلح آن می بود که به گونه یی تدریجی و براساس برنامه یی سنجیده و زمان بندی شده و ساز و کاری ویژه حتا به نسبت سال قبل نیز کاهش می یافت  و در این راه بدون هرگونه ملاحظه یی خروج ارز از کشور محدو‌د، واردات بدون انتقال ارز کالاهای غیرضرور ممنوع اعلام می شد. که البته در این زمینه بارها قلمفرسایی شده است.

بگذریم !

در هرحال آنچه در اینجا مد نظر است ، اینکه به دور از هرگونه تردید نظر کلیه مخالفین افزایش هزینه خروج از کشور، پایین بودن نرخ ارز و تخصیص یارانه فقط و فقط به مشمولین دریافت یارانه (که عبارتند از افراد در وزیر خط فقر وآن هم به صورت جایگزین کردن کاهش هزینه زندگی، با پرداخت نقدی یا کالایی که هردو فساد آفرینند)، نه تنها غیر قابل توجیه می باشد، بلکه فقرآور و سامان برانداز و مخرب است .بنابراین نباید مورد توجه قرار گیرد.

پایان سخن اینکه به جهات بسیارباید  لایحه بودجه را در فرصت مناسب دیگری به تفصیل مورد بررسی و اظهار نظر قرار داد..