بدهکارترین کشورهای جهان

سه شنبه, 11 شهریور,1399 11:20 ق.ظ

بدهکارترین کشورها در جهان

ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان را دارد

پیش‌بینی می‌شود که مجموع بدهی‌های جهان شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی تا پایان سال جاری به حدود ۲۷۰ تریلیون دلار برسد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است

طبق اعلام سایت بدهی آمریکا تا پایان ماه فوریه، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از ۹ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با ۱۰ کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

۱- ایرلند

جمعیت: چهار میلیون و ۸۱۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: ۱۸۷میلیارد و ۳۴۳ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۹۰۰.۴۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۶.۶۸ درصد

۲- هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۰۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: ۸۹۳ میلیارد و ۹۴۳ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۵۰۶.۶۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۳.۸۶ درصد

۳- بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۵۴۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: ۵۸۴ میلیارد و ۷۹۴ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۶۹.۱۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۰.۰۳ درصد

۴- یونان

جمعیت: ۱۰ میلیون و ۴۶۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: ۲۲۲ میلیارد و ۵۰۵ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۲.۰۶ درص

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۸۹.۶۶ درصد

۵- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۶۰۲ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: ۷۴۶ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۴۴.۱۰ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۴۳.۰۲ درصد

۶- پرتغال

جمعیت: ۱۰ میلیون و ۲۲۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه : ۲۲۷ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۹۸.۵۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۲۵.۷۸ درصد

رتبه دیگر کشورها

7- آمریکا

جمعیت: ۳۲۳ میلیون و ۳۴۹ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: ۲۳ تریلیون ۳۹۶ میلیارد و ۲۷۶ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۹۷.۵۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۸.۹۶ درصد

8- چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون و ۲۱۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه : ۱۵ تریلیون و ۶۴۷ میلیارد و ۳۹۳ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳.۳۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۴.۶۲ درصد

9- ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۸۰۲ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: چهار تریلیون و ۵۹۳ میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۱.۷۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۴۸.۴۵ درصد

10- آلمان

جمعیت: ۸۳ میلیون و ۵۸۲ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: سه تریلیون و ۸۴۹ میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۴۶.۹۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۱.۷۸ درصد

11- انگلیس

جمعیت: ۶۷ میلیون و ۵۹۵ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به فوریه: سه تریلیون ۶۲۰ میلیارد و ۵۸۷ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۰۳.۸۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۹۲.۳۷ درصد