اندر وظایف اتاق های مشترک بازرگانی در پیش و پسا تحریم

سه شنبه, 01 دی,1394 01:01 ب.ظ

 

 

اندر وظایف اتاق های مشترک بازرگانی

در

پیش و پسا تحریم

این روزها، اتاق های مشترک بازرگانی و نقش آنها یا به  بیان روشن تر وظایف آنها در دوران پسا تحریم نقل بیشتر محافل و مجالس اقتصادی است و در بین برخی گروه های کارآفرین نیز به گونه یی به آموزه روز تبدیل شده است.از این رو به نظر می رسد ضرورت داشته باشد برای آگاهی هرچه بیشترخوانندگان محترم خبرنامه الکترونیکی اتاق به ویژه اعضاءمحترم اتاق ایران و انگلیس یادآور این معنا باشم که الزاما بایستی آنچه را آگاهی از آن در این زمینه دست کم برای اعضاء اتاق ضرورت دارد، در فرصت  کوتاهی که اکنون رخ نموده است به کوتاه سخن بیان کنم.

بنابراین فارغ از هرگونه دیباچه پردازی غیرضرور که این روزها به لحاظ ناآگاهی یا فرناس بودن برخی اشخاض از ذات مسایل و مشکلات جاری و حاکم بیان می شود و حتا به جراید ودرنهایت به رسانه های کروهی هم رسیده و باب روز شده است یادآور شوم که به حکم علم و عملکرد اتاق های بازرگانی در سراسرجهان ، اتاق های مشترک بازرگانی به عنوان بازوان اجرایی اتاق های ملی یا مادر، دارای وظایفی می باشند که در اساسنامه آنها به روشنی بیان شده و لذا بحث درباره آن نه ضرورت دارد و نه جای بحث و جدل و گاه اظهار نظرهای حاشیه یی. از این رو روشن است که اتاق های مشترک جز آنچه در اساسنامه هایشان به عنوان وظیفه یا وظایف مذکور افتاده است و به هزار و یک دلیل می تواند پاسخ گوی کلیه اقدامات مورد نیاز برای کمک به رشد و توسعه اقتصاد ی کشور باشد،وظیفه دیگری را نمی توان ونباید برآنها تحمیل کرد. لذا توصیه می شود به جای بحث و جدل در این باره، اتاق ها به عنوان بازوان اجرایی اتاق مادر که همان اتاق ایران باشد، موظف شوند طبق وظایفی که اساسنامه هایشان بر عهده آنها نهاده است در داخل و خارج به فعالیت بپردازند. از آن جمله، مسئولان یا کارگزاران این اتاق ها در حدممکن اعضا خود را از چگونگی کار با یا در کشور طرف در کلیه زمینه های مورد نیاز با بهره گیری از روش های معمول و در اختیار آگاه سازند.

-         با اعزام هیات هایی برگزیده و مشتاق کار به کشور طرف مقابل و تماس با سازمان ها و موسسات موثر در توسعه روابط اقتصادی فیمابین، ذهنیت به احتمال مسموم موجود درباره ایران را به گونه یی واقع گرا تغییر دهند و موجبات اعزام هیات هایی از کشور طرف مقابل به ایران را فراهم ساخته آنان را با همتایان ایرانی خود در جلسه های دیدار و گفت و گوی رو در رو از امکانات موجود برای همکاری سازنده آگاه سازند. از برگزاری جلسات دیدار آزاد و مرتب اعضاء با یکدیگر، نشر خبرنامه های الکترونیکی هفتگی و ماهانه و فصلنامه ها و... درحد ممکن دریغ نورزند.

-         مسایل و مشکلات فراراه رشد و توسعه روابط اقتصادی فیمابین را شمارش و برای برطرف کردن آن درحد ممکن اقدام ممکن معمول دارند.

-         با نشر خبرنامه های ماهانه و فصلنامه ها اعضاء خود را در جریان اخبار و اطلاعات مورد نیاز قرار دهند و در صورت برخوردار بودن از تجربه و تخصص کافی مسایل اقتصادی کشور را نیز نقد کنند.

-         اتاق های مشترک برای توسعه روابط اقتصادی فیمابین هرآن که به نیرویی فراتراز نیروی یک اتاق نیاز باشد درهمکاری با یک دیگر به صورت واحد عمل کنند .

-         به منظور آگاه سازی اعضا خود از امکانات کار با کارآفرینان کشورهای طرف مقابل و بهره گیری از امکانات آنان در کلیه زمینه ها، وزارت امور خارجه و به تبع آن نمایندگی های سیاسی کشور را در کشور مقابل در تقویت دیپلماسی اقتصادی کمک و همراه شوند.

بدین ترتیب با هرآنچه به کوتاه سخن، اندر وظایف اتاق های مشترک عنوان شد، فارغ از هرگونه شک و تردید باید دانست که چنانچه اتاق های مشترک مکلف شوند از حالت انفعالی حاکم خارج شده، ملزم به انجام وظایف خود شوند، از عهده هرآنچه برای شکوفاسازی روابط فیمابین مورد نیاز است برخوردار خواهند بود.

پایان سخن اینکه یکی از عمده ترین مشکلات فراراه توسعه روابط فیمابین،مشکل صادرات کشوراست که مورد عنایت راستین دولت نیست .وآن بالابودن هزینه تولید و کیفیت نامرغوب کالاهای تولید داخل در سنجش با کالاهای مشابه و تولید کشورهای رقیب است که کلید رهایی ازآن نیز تنها در دست دولت است ونه جز این. از این رو بردولت وکارگزاران اداره اموراقتصادی کشور است که  به هر نحو صلاح تشخیص می دهند،با کاهش هزینه های تحمیل برتولید و بهبود کیفیت کالاهای تولید داخل اقدام لازم معمول دارند.روشن است که اتاق مشترک بازرگانی ایران وانگلیس در این راه از هیچ گونه کمک و همراهی دریغ نخواهد ورزید.

                                                                                                *  *  *  *